صفحه اصلی > پژوهشی  > آئین نامه‎ و فرم‎های پژوهشی 

  

فرم ها و آیین نامه های پژوهشی دانشگاه:

  

آئین نامه اجرائی پژوهانه-1397
فرم گزارش هزینه کرد پژوهانه
پیشنهاد طرح پژوهشی
هزینه کرد پایان نامه از پژوهانه
آیین نامه طرح های داخلی
شیوه نامه تشویقی مقالات
آئین نامه بالاسری طرح های تحقیقاتی
فرم های درخواست چاپ کتاب (فرم الف-فرم ب تالیفی- فرم ب ترجمه ) 
دستورالعمل چاپ کتب (مراحل پذیرش کتاب - راهنمای نگارش کتابآموزش word)

فهرست نشریات و نمایه های معتبر داخلی و بین المللی

فهرست نشریات نامعتبر، کم اعتبار و جعلی

فرم درخواست تشویقی مقالات
نحوه آدرس دهی به فعالیتهای پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

  

آیین نامه وزارتی:

  

آئین نامه ارتقاء-95
آئین نامه تشویقی مقالات
منشور اخلاق در پژوهش
آیین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی
شیوه _نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه_ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت
نقشه جامع علمی کشور
آیین نامه ها و شیوه نامه های فرصت مطالعاتی
آئين نامه اجرائی قانون پيگيری و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی