صفحه اصلی > پژوهشی  > تماس با معاونت پژوهشی 
راهنمای تلفن حوزه معاونت
عنوان سمت داخلی محل اتاق
نعمت طهماسبی مدير امور پژوهشی و فناوری 2304 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
ابوذر بیدلی كارشناس پژوهشی 2305 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
كیانوش طافی کاردان پژوهشی 2305 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
مرضیه خادم الرسول هیات علمی معاونت پژوهشی 2309 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
صفورا کریمی سرپرست کتابخانه دانشگاه 2056
مريم حسن نژاد سرپرست داخلی كتابخانه 2055 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
محمد امین سخاوت منش كتابدار 2057 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
حسین علیپور قلعه ربعی متصدی امانات 2058 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
سید مهدی غفاری حسب متصدی امانات 2059 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی