صفحه اصلی >  فرهنگی و دانشجويی > ارتباط با معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی 
راهنمای تلفن حوزه معاونت
عنوان سمت داخلی محل اتاق
رضا نیك اندیش معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی 2072 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
عاطفه پورجاهد رئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی 2074 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
محمد علی صابر زاده کارشناس تربیت بدنی 2068 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
محمد احسانی پور متصدی خدمات دانشجویی و دبیرخانه 2066 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
هادی کریمی نیک كارشناس امور دانشجویی 2073 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
شهناز زرگران کاردان تغذيه 2120 ساختمان غذاخوری زیتون
نرگس موسویان سرپرست مرکز مشاوره 2080 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
ناصر عیدی شوره پززاده سرپرست خوابگاه ها 2067 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
زهرا حسنی پور کارشناس خوابگاه خواهران 2099 خوابگاه مهر، دفتر سرپرست خوابگاه
حجت مرادی کارشناس امور فرهنگی 2090 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه همکف
نسترن دادفر كارشناس امور فرهنگی 2091 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه همکف
حمید عبادیان متصدی خوابگاه خوابگاه پردیس، دفتر سرپرست خوابگاه