صفحه اصلی > دانشكده ها > عمران > پژوهش > طرح های پژوهشی و ارتباط با صنعت 

عنوان پروژه

کارفرما

مجری

تاریخ شروع

وضعیت

استفاده از فناوری های تصاویر ماهواره در برآورد نقشه های بارش با تفکیک مکانی مناسب جهت مدلسازی حوضه آبریز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

دکتر حسام سید کابلی

در حال انجام

طراحی و پیاده سازی سامانه ی تخصیص آب در شبکه آبیاری دز بر اساس سناریوهای اقلیمی و مدیریتی

شرکت بهره برداری از شبکه ی آبیاری ناحیه شمال

دکتر حسام سید کابلی

در حال انجام

پیاده سازی سامانه هشدار سیل در حوضه آبریز سد دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

دکتر محمد ذاکر مشفق

در حال انجام

ارائه روش کاهش تبخیر از سطح آزاد مخازن

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

دکتر محمد ذاکر مشفق

در حال انجام

ساخت پهپاد جهت پایش محصولات در شبکه آبیاری دز

شرکت بهره برداری از شبکه ی آبیاری ناحیه شمال

مهندس محسن رشیدیان

در حال انجام

استفاده از فناوری پهپاد ها در تشخیص الگوی کشت در شبکه آبیاری دز

شرکت بهره برداری از شبکه ی آبیاری ناحیه شمال

مهندس محسن رشیدیان

در حال انجام