صفحه اصلی > دانشكده ها > عمران > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
حسام سیدکابلی سرپرست دانشکده مهندسی عمران 2320 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه اول، اتاق 15201
فرهاد عباس گندمكار مدير گروه عمران سازه 2315 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15131
اکبر حسنی پور هیأت علمی گروه عمران سازه 2317 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15129
سید وحید رضوی طوسی هیأت علمی گروه عمران سازه 2313 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15132
فرهاد عباس گندمكار هیات علمی گروه عمران سازه 2318 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15131
محمدرضا خدائی نساج هیأت علمی گروه عمران سازه 2327 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، 15122
لیلا نجفی هیأت علمی گروه عمران سازه 2319 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15127
حسام سيدکابلی مدیر گروه عمران آب 2326 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15201
محمد ذاکرمشفق هیأت علمی گروه عمران آب 2324 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15123
بابک لشکرآرا هیأت علمی گروه عمران آب 2322 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15124
حسام سیدکابلی هیأت علمی گروه عمران آب 2326 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15119
مهرداد شهربانوزاده هیأت علمی گروه عمران آب 2329 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و برق، طبقه همکف، اتاق 15119
محسن رشیدیان سرپرست بخش نقشه برداری 2321 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15125
محسن رشیدیان هیأت علمی گروه نقشه برداری 2321 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15125
سیف اله ایرانی نژاد متصدی خدمات آموزشی دانشكده عمران 2520 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
عبدالحسین دوستی زاده كارشناس امور عمومی و دبيرخانه دانشكده عمران 2521 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف