صفحه اصلی > دانشكده ها > معماری و شهرسازی > آموزش > آتلیه ها و كارگاه ها 

 

   آتلیه 1 معماری

 • ظرفیت: 14 نفر
 • دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

 

 

   آتلیه 2 معماری

 • ظرفیت: 9 نفر
 • دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

 

 

 

   آتلیه 3 معماری

 • ظرفیت: 9 نفر
 • دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

 

 

 

   آتلیه 4 معماری

 • ظرفیت: 14 نفر
 • دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

 

 

 

   آتلیه 5 معماری

 • ظرفیت: 18 نفر
 • دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

 

 

 

   آتلیه 6 معماری

 • ظرفیت: 18 نفر
 • دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

 

 

 

   آتلیه 7 معماری

 • ظرفیت: 18 نفر
 • دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

 

 

 

   آتلیه 11 معماری

 • ظرفیت: 20 نفر
 • دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

 

 

 

   آتلیه 12 معماری

 • ظرفیت: 20 نفر
 • دروس قابل ارائه: دروس عملی معماری

 

 

 

   کلاس 13

 • ظرفیت: 40 نفر

 

 

 

   کارگاه مصالح و ساخت

 • ظرفیت: 15 نفر

 

 

 

 

   آزمایشگاه محیط زیست

 • ظرفیت: 15 نفر

 

 

 

   آزمایشگاه GIS