صفحه اصلی > دانشكده ها > معماری و شهرسازی > افراد > اعضای هيات علمی 

گروه معماری

جداکننده سطر ها از هم

کورش مومنی

دانشیار، رئیس دانشکده

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: K_momeni@jsu.ac.ir

 

محسن بينا

استادیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی:bina@jsu.ac.ir 

 

محمد ديده بان

استادیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: Mdidehban1810@gmail.com

 

کورش عطاریان

استادیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: --

 

بهزاد وثیق

استادیار 

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: Behzad_vasiq@yahoo.com

 

عبدالرحمن دیناروند

استادیار و مدیر گروه معماری

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: Ardinarvand@gmail.com

 
 

محسن تابان

استاديار

معماري

پروفایل

پست الکترونیکی: mntaban@jsu.ac.ir

 

محمد مهركي زاده

مربی

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: Mmehrakizadeh@yahoo.com

 

گروه شهرسازی

جداکننده سطر ها از هم

نورمحمد منجزي

استاديار و مدیر گروه شهرسازی

طراحی شهری

پروفایل

پست الکترونیکی: Nmohammad39311@yahoo.com

 

سید نادر پورموسوی

استاديار

برنامه ریزی شهری

پروفایل

پست الکترونیکی: naderziggurat@gmail.com

 

امیر طیبی

استادیار

طراحی شهری

پروفایل

پست الکترونیکی: a_tayyebi@jsu.ac.ir

 

الیاس مودت

استادیار

برنامه ریزی شهری

پروفایل

پست الکترونیکی: mavedate@jsu.ac.ir

 

وحید سرافراز

مربی(مامور به تحصیل)

طراحی شهری

پروفایل

پست الکترونیکی: --

 

گروه مرمت

جداکننده سطر ها از هم
 

نوید مقیمی

مربی و مدیرگروه مرمت

مرمت

پروفایل

پست الکترونیکی: Moghimi@jsu.ac.ir

 

هانی زارعی

مربی

مرمت بناهای تاریخی

پروفایل

پست الکترونیکی: hzarei@jsu.ac.ir