بورس‎های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی  اعضای هیئت علمی

 

 پذیرش دانشجو

 

 

درخواست مجوز سفر خارج از کشور برای کارمندان دولت و اعضای هیئت علمی

 

درخواست گذرنامه

 

 مسافرت خارج از کشور جهت شرکت در مجامع بین‌المللی

        1- مراجعه به اداره حراست و تکمیل فرم‌های مربوطه

         2- دانلود فرم درخواست شرکت در مجامع علمی - بین‌المللی خارج از کشور

                الف) پرسشنامه اعزام به خارج از کشور (فرم الف)

                ب) پرسشنامه اعزام به خارج از کشور (فرم ب)

                ج) فرم گزارش سفر (فرم ج)

         3- تکمیل فرم و اخذ مجوزهای موجود در فرم (به استثنای فرم شماره 8 که پس از سفر می بایست تکمیل و تحویل گردد)

         4- ارائه فرم و تمامی مستندات (چکیده، مقاله کامل، نامه پذیرش مقاله، دعوت نامه همایش و غیره) به مدیریت امور بین‌الملل دانشگاه

        5- در صورت اخذ مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه، معرفی متقاضی توسط معاونت پژوهشی به معاونت توسعه دانشگاه جهت دریافت پیش پرداخت

        6- معرفی متقاضی توسط مدیریت امور بین‌الملل به دفتر همکاریهای بین‌المللی وزارت علوم جهت دریافت معرفی نامه انگلیسی جهت ارائه به سفارت

 

 دعوت از کارشناسان خارجی (Invite Foriegn Expertise)