بی تردید وجود تشكل‌های سیاسی و فرهنگی در میان دانشجویان یكی از علل پایداری و تأثیرگذاری حركت‌های دانشجویی بوده است. فعالیت تشكل‌های اسلامی دانشگاهیان، شامل برگزاری مراسم مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تریبون آزاد، اردوهای فرهنگی، انتشار نشریات، موضع‌ گیری‌های سیاسی و بسیاری فعالیت‌های دیگر است. 

كارشناس تشكل‌های اسلامی و دبیرخانه هیأت نظارت بر تشكل‌های اسلامی دانشگاه :

تشکل‌های اسلامی، در بخش دانشجویی( تشكل اسلامی فرارو) بوده و دیگر نهادهای فعال در دانشگاه، بسیج دانشجویی، بسیج کارمندان و بسیج اساتید می‌باشد. لازم به ذکر است برای برگزاری فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اخذ مجوز از هیأت نظارت دانشگاه ضروری می‌باشد.