• نظارت برحسن اجرای امور روزانه خوابگاه‌ها
 • نظارت براجرای قوانین و مقررات خوابگاهی
 • تلاش برای ارتقاء توسعه کیفی و کمی خوابگاه‌ها
 • نظارت بر نگهداری اموال و ساختمان‌های خوابگاه‌ها
 • پذیرش و اسکان دانشجویان در خوابگاه شامل واگذاری، تحویل اموال و اتاق به دانشجو
 • برنامه‌ریزی به منظور پذیرش و اسکان دانشجویان متقاضی در خوابگاه‌ها، اعم از پسران و دختران
 • نظارت کمی و کیفی امور جاری خوابگاه‌ها شامل خدمات، تأسیسات، امور اداری پرسنل تحت پوشش و ارتباط و هماهنگی بر نحوه فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی مستقر در خوابگاه‌ها
 • پیش‌بینی نیازهای خدماتی، تأسیساتی، تعمیرات و اقلام ضروری جهت تجهیز خوابگاه‌ها
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان ساکن در خوابگاه
 • تنظیم اسناد مربوط به اجاره‌بهای دریافتی از دانشجویان به صورت ماهانه و ارائه آن به معاونت اداری و مالی
 • تسویه حساب با دانشجویان ساکن خوابگاه و اعلام میزان بدهی آنها
 • فراهم نمودن محیط خوابگاه به نحو مناسب و درحد توان جهت اسکان دانشجویان
 • انتقال مشکلات خوابگاه‌ها به مسئولین امور دانشجویی جهت رفع هرچه سریعتر آنها و پیگیری تا رفع مشکل
 • تلاش برای ایجاد و برقراری تعامل مناسب با دانشجویان و مشارکت آنان در اداره خوابگاه‌ها
 • ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی
 • مسئول سیستم سامانه گلستان و رفع مشکلات و نواقص سیستمی همکاران در حوزه خوابگاه و دانشجویان
 • مسئول سیستم سامانه صندوق رفاه در حوزه خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه