قراردادهای منعقد شده با شهرداری دزفول


عنوان قرارداد

مجری طرح

مبلغ قرارداد(ریال)

تاریخ شروع

طراحی آپارتمان های شهری دزفول با بهره گیری از هویت بومی

دکتر محمد دیده بان

49.750.000

9/1/96

ارتقاء کیفی احیای بناهای تاریخی با تاکید بر انعطاف پذیری

دکتر محمد دیده بان

49.600.000

9/1/96