کارشناسان امور پژوهشی دانشگاه:

آقای کیانوش طافی

آقای ابوذر بیدلی

 

شرح وظایف کارشناسان امور پژوهشی دانشگاه:

 

 • ارزیابی مقالات و ورود اطلاعات مقالات و خلاصه مقالات به سامانه پژوهشی زیر نظر مدیر پژوهشی
 • گزارش گیری از پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه.
 • بررسی و تایید نهایی مدارک مربوط به تسویه حساب پژوهانه اعضای هیات علمی
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به پژوهانه و چک نمودن آنها و نهایی کردن قرارداد پژوهانه
 • گزارش گیری از مقالات ، کتب چاپ شده، شرکت در کنفرانسهای داخلی و خارجی
 • ورود اطلاعات مربوط به ارزیابی اطلاعات کل مقالات و خلاصه مقالات و کتب و طرحهای پژوهشی و پایان نامه های دانشگاه ، به سامانه پژوهش گلستان زیر نظر مدیر پژوهشی
 • انجام امور مربوط به آموزش اساتید و کارکنان دانشگاه جهت آشنایی بیشتر با فعالیتهای پژوهشی
 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات و ارسال نامه های مربوط به داوری طرح های پژوهشی و کتب و غیره و پیگیری آنها
 • تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی و انتشارات دانشگاه
 • انجام امور مربوط به سامانه پژوهشی و بروزرسانی آن
 • درج آخرین اطلاعیه ها و آیین نامه های مربوط به معاونت پژوهشی بر روی سامانه
 • هماهنگی جهت برگزاری مراسم هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه
 • بررسی مدارک ارسالی جهت شرکت اساتید در همایش های داخلی و خارجی، داوری کتاب و تایید مدارک و بایگانی آنها
 • برسی مقالات معتبر جهت پرداخت تشویق مقالات وارسال آنها به معاونت اداری و مالی
 • بررسی مدارک جهت قرارداد طرح های پژوهشی و ارسال مدارک مربوط به طرحها برای داوری و دریافت نظر داوران و عقد قرارداد و سپس ارسال مدارک به معاونت اداری و مالی
 • ایجاد بایگانی منظم برای تمامی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه
 • سایر امور محوله ازطرف مدیر امور پژوهشی دانشگاه