رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی

جداکننده سطر ها از هم

کورش عطاریان

استادیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: attarian@jsu.ac.irوظایف رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی

جداکننده سطر ها از هم