راهنمای تلفن حوزه ریاست
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
دکتر محمدرضا عصاری رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول 2201 ساختمان مدیریت
کورش عطاریان معاون مرکز پژوهشی جندی شاپور 2030 مرکز پژوهشی جندی شاپور
حسين جواد موتاب مسئول دفتر رياست 2202-2203
فخرالدين ترابی زاده کارشناس روابط عمومی 2214
کورش عطاریان سرپرست گروه همکاری های علمی و بین المللی 2008
-- کارشناس مرکز پژوهشی جندی شاپور 2035 مرکز پژوهشی جندی شاپور