صفحه اصلی > آموزشی > تقویم آموزشی دانشگاه 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

انتخاب واحد

ورودی 97 و ماقبل دوشنبه 15 شهریورماه

ورودی 98 و 99 سه شنبه 16 شهریورماه

تمام ورودی ها چهارشنبه 17 شهریورماه

شروع كلاسها

شنبه 20 شهریورماه

حذف واضافه

یکشنبه و دوشنبه 28 و 29 شهریورماه

حذف اضطراری تك درس

چهارشنبه 17 آذرماه

ارزشیابی اساتید

پنجشنبه 18 آذرماه تا پنجشنبه 25 آذرماه

اعلام لیست دانشجویان با غیبت بیش از حد

چهارشنبه 1 دی ماه

امتحانات دروس عملی، آزمایشگاهی و كارگاهی

شنبه 27 آذر ماه تا چهارشنبه 8 دی ماه

پایان كلاسها

چهارشنبه 8 دی ماه

امتحانات

پنج شنبه 09 دی ماه تا شنبه 25 دی ماه

 

 

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

انتخاب واحد

ورودی 97 و ماقبل سه شنبه 5 بهمن ماه

ورودی 98 و 99 چهارشنبه 6 بهمن ماه

تمام ورودی ها  پنج شنبه 7 بهمن ماه

شروع كلاسها

شنبه 09 بهمن ماه

حذف واضافه

یکشنبه و دوشنبه 17 و 18 بهمن ماه

حذف اضطراری تك درس

چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه

ارزشیابی اساتید

پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه تا پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه

اعلام لیست دانشجویان با غیبت بیش از حد

چهارشنبه 4 خرداد ماه

امتحانات دروس عملی، آزمایشگاهی و كارگاهی

شنبه 31 اردیبهشت ماه تا چهارشنبه 11 خرداد ماه

پایان كلاسها

چهارشنبه 11 خرداد ماه

امتحانات

پنج شنبه 12 خرداد ماه تا یکشنبه 29 خرداد ماه