صفحه اصلی > صفحات سایت > تماس با ما 

 

آدرس

ایران

دزفول

روبروی پایگاه چهارم شكاری دزفول

دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول

صندوق پستی :334-64615

تلفن :42428000-61-98+

پست الكترونیك : publicrel@jsu.ac.ir

پست الكترونیك دبیرخانه: dabir@jsu.ac.ir

نقشه دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

 

رئیس دانشگاه

تلفن : 42420992-61-98+

دورنگار : 42426666-61-98+

پست الكترونیك : assari@jsu(dot)ac(dot)ir

صفحه شخصی

 

معاون مالی و اداری

تلفن : 42428000-61-98+

دورنگار : 42420993-61-98+

داخلی : 2003

پست الكترونیك :

صفحه شخصی

 

معاون آموزشی

تلفن : 42428000-61-98+

دورنگار : 42420993-61-98+

داخلی: 2021

پست الكترونیك :

صفحه شصی

 

معاون پژوهشی

تلفن : 42428000-61-98+

دورنگار : 42426666-61-98+

داخلی : 2304

پست الكترونیك : research@jsu(dot)ac(dot)ir

صفحه شخصی

 

معاون دانشجویی و فرهنگی

تلفن : 42428000-61-98+

دورنگار : 42426666-61-98+

داخلی : 

پست الكترونیك :

 

روابط عمومی

تلفن : 42428000-61-98+

دورنگار : 42426666-61-98+

پست الكترونیك : prj@jsu(dot)ac(dot)ir

داخلی : 2214