صفحه اصلی > آموزشی > تقویم آموزشی دانشگاه تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

انتخاب واحد

ورودی 94 و ماقبل یکشنبه 18 شهریور ماه

ورودی 95 و 96 دوشنبه 19 شهریور ماه

تمام ورودی ها سه شنبه 20 شهریور ماه

شروع كلاسها

شنبه 24 شهریور ماه

حذف واضافه

یكشنبه و دوشنبه 8 و 9 مهرماه

ارزشیابی اساتید

شنبه 24 آذر ماه تا شنبه 1 دی ماه

حذف اضطراری یا تك درس

شنبه 1 دی ماه

اعلام لیست دانشجویان با غیبت موجه بیش از حد

شنبه 8 دی ماه

امتحان دروس عملی-آزمایشگاهی و كارگاهی

شنبه 1 دی ماه تا چهارشنبه 12 دی ماه

پایان كلاسها

چهارشنبه 12 دی ماه

امتحانات

شنبه 15 دی ماه تا شنبه 29 دی ماه

بررسی درخواست های نقل و انتقالات كه نیمسال اول دراین دانشگاه میهمان بوده اند :از تاریخ 22 / 10 / 97 تا 30 / 10 / 97تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

انتخاب واحد

ورودی 95 و ماقبل سه شنبه 9 بهمن  ماه

ورودی 96 و 97 چهار شنبه 10 بهمن ماه

تمام ورودی ها پنجشنبه 11 بهمن  ماه

تمام ورودی ها جمعه 12 بهمن  ماه

شروع كلاسها

شنبه 13 بهمن ماه

حذف واضافه

سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 بهمن ماه

انتخاب واحد كار آموزی

شنبه 11 اسفند ماه تا چهارشنبه 22 اسفند ماه

ارزشیابی اساتید

شنبه 28 اردیبهشت ماه تا یکشنبه 5 خرداد ماه

حذف اضطراری یا تك درس

چهارشنبه 8 خرداد ماه

اعلام لیست دانشجویان با غیبت موجه بیش از حد

چهارشنبه 8 خرداد ماه

امتحان دروس عملی-آزمایشگاهی و كارگاهی

سه شنبه 7 خرداد ماه تا دوشنبه 13 خرداد ماه

پایان كلاسها

چهارشنبه 22 خرداد ماه

امتحانات

شنبه 25 خرداد ماه تا چهارشنبه 12 تیر ماه

بررسی درخواست های نقل و انتقالات متقاضی خروج از دانشگاه از تاریخ : 01/03/98 تا 15/04/98

بررسی درخواست های نقل و انتقالات متقاضی ورود به دانشگاه از تاریخ : 16/04/98 تا 31/04/98