صفحه اصلی > آموزشی > تقویم آموزشی دانشگاه 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

انتخاب واحد

ورودی 95 و ماقبل سه شنبه 12 شهریور ماه

ورودی 96 و 97 چهارشنبه 13 شهریور ماه

تمام ورودی ها پنج شنبه 14 شهریور ماه

شروع كلاسها

شنبه 16 شهریور ماه

حذف واضافه

یكشنبه و دوشنبه 24 و 25 شهریور ماه

ارزشیابی اساتید

پنج شنبه 14 آذر ماه تا پنج شنبه 21 آذر ماه

حذف اضطراری یا تك درس

چهارشنبه 13 آذر ماه

اعلام لیست دانشجویان با غیبت موجه بیش از حد

چهارشنبه 27 آذر ماه

امتحان دروس عملی-آزمایشگاهی و كارگاهی

شنبه 23 آذر ماه تا چهارشنبه 4 دی ماه

پایان كلاسها

چهارشنبه 4 دی ماه

امتحانات

پنج شنبه 5 دی ماه تا پنج شنبه 19 دی ماه

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

انتخاب واحد

ورودی 95 و ماقبل یکشنبه 29 دی  ماه

ورودی 96 و 97 و 98 دوشنبه 30 دی ماه

تمام ورودی ها سه شنبه 1 بهمن  ماه

شروع كلاسها

شنبه 5 بهمن ماه

حذف واضافه

یکشنبه و دوشنبه 6 و 7 بهمن ماه

انتخاب واحد كار آموزی

شنبه 10 اسفند ماه تا چهارشنبه 21 اسفند ماه

ارزشیابی اساتید

پنج شنبه 18 اردیبهشت ماه تا پنج شنبه 25 اردیبهشت ماه

حذف اضطراری یا تك درس

چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه

اعلام لیست دانشجویان با غیبت موجه بیش از حد

چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه

امتحان دروس عملی-آزمایشگاهی و كارگاهی

شنبه 27 اردیبشهت ماه تا چهارشنبه 7 خرداد ماه

پایان كلاسها

چهارشنبه 7 خرداد ماه

امتحانات

پنج شنبه 8 خرداد ماه تا یکشنبه 25 خرداد ماه