بسمه تعالی

هیچكس ازمشورت بی نیازنیست    پیامبراكرم (ص)معرفی مركز مشاوره


هر فردی در طول زندگی خود برای اینكه به تصمیمات معقول و مناسبی دست یابد نیاز به راهنمایی و مشاوره دارد. راهنمایی جریان یاری دهنده‌ای است كه فرد را در شناخت خود و محیط پیرامون یاری می‌دهد. بعبارت دیگر فرد را قادر می‌سازد تا توانایی‌ها، رغبت‌ها و محدودیت هایش را بشناسد و با با توجه به اهدافش، زندگی سالم و سازنده‌ای را سپری كند.

مركز مشاوره دانشگاه مستقیما زیر نظر معاونت فرهنگی، دانشجویی و اجتماعی در راستای ارتقاء سلامت روان دانشجویان فعالیت می‌كند.