بسمه تعالي

هيچكس ازمشورت بي نيازنيست    پيامبراكرم (ص)

   

 

    

معرفي مركز مشاوره

هر فردي  در طول زندگي خود براي  اينكه به تصميمات معقول  و مناسبي  دست  يابد نياز به راهنمايي و مشاوره دارد. راهنمايي جريان ياري دهنده‌اي  است كه فرد  را در شناخت خود و  محيط پيرامون ياري مي‌دهد.  بعبارت  ديگر فرد را قادر مي‌سازد تا  توانايي‌ها، رغبت‌ها و محدوديت هايش را بشناسد و با با توجه به اهدافش، زندگي سالم  و سازنده‌اي را سپري كند.

مركز مشاوره دانشگاه مستقيما زير نظر معاونت فرهنگي، دانشجويي و اجتماعي در راستاي ارتقاء سلامت روان دانشجويان فعاليت مي‌كند.