صفحه اصلی > دانشكده ها > مهندسی شیمی > معرفي > آمار دانشجويان و كادر هيات علمي 

جدول 1- آمار دانشجویان در حال تحصیل

ردیف

نام رشته

سال ورودی

مقطع

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

دختر

پسر

1

مهندسی شیمی

1389

کارشناسی

26

11

 

مهندسی شیمی

1390

کارشناسی

18

23

 

مهندسی شیمی

1391

کارشناسی

15

23

 

مهندسی شیمی

1392

کارشناسی

12

23

 

جدول 2- آمار کادر هیات علمی

استادیار

مربی

مامور به تحصیل

بورسیه

4

0

0

7

  

جدول 3- اولویت‌های تأسیس رشته-گرایش‌های تحصیلی و مقاطع آنها در دوره‌ی توسعه 5 و 10 ساله دانشکده

دوره زمانی

گروه آموزشی

گرایش

مقطع

5 سال اول

مهندسی شیمی

پیشرفته

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

جداسازی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

بیوتکنولوژی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

 

کارشناسی (توسعه دو برابری تعداد دانشجو)

5 سال دوم

مهندسی شیمی

نانوتکنولوژی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

پیشرفته

دکتری

مهندسی شیمی

جداسازی

دکتری

مهندسی شیمی

بیوتکنولوژی

دکتری