صفحه اصلی > آموزشی > اداره تحصيلات تكميلي 

قوانين مرتبط و رويه هاي بررسي درخواست ها

فرم پيشنهاد موضوع

شيوه نامه تدوين پايان نامه

ضوابط تامين و پرداخت هزينه ها

ضوابط برگزاري دفاعيه

فرم اعلام آمادگي دفاع

فرم گزارش نمره

فرم تاييد پايان نامه

ارزشيابي پايان نامه