صفحه اصلی >  اداری و مالی > مدیریت امور مالی > اداره رسیدگی به حسابها 

شرح وظایف اداره رسیدگی به حسابها

•         رسیدگی به اسناد وسیستمهای حقوق ومزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات

•         رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق با مقررات وآیین نامه های مالی

•         مطالعه بخشنامه ها ، موافقت نامه ها وقوانين بودجه و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی

•          پاسخگو یی به سئوالات و مشکلات ساير واحدهاي امورمالي

•         تطبیق پرداختها با موافقت نامه های صادره بودجه تفصیلی دانشگاه

•         رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده هایی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق