صفحه اصلی > دانشكده ها > علوم پایه > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
احمد حلالي هيأت علمي گروه ریاضی دانشکده علوم پایه - طیقه چهارم - اتاق
امير عصاري هيأت علمي گروه ریاضی دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
پروين ترابي هيأت علمي گروه ریاضی دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
حسين كثيري هيأت علمي گروه ریاضی علوم پايه
حسين كثيري سرپرست گروه رياضي علوم پايه
حمزه معيري سرپرست دانشکده علوم پايه علوم پايه
حمزه معيري هيأت علمي گروه فیزیک علوم پايه
دكتر عليرضا حكيمي فرد هيأت علمي گروه فیزیک علوم پايه
رضا چهارپاشلو هيأت علمي گروه علوم پايه علوم پايه
رضا نيك انديش هيأت علمي گروه علوم پايه علوم پايه
سيد نادر ركني هيأت علمي گروه علوم پايه علوم پايه
شهرام برزگر هيأت علمي گروه علوم پايه علوم پايه
شهرام برزگر سرپرست بخش شيمي علوم پايه
علي ظاهرزاده هيأت علمي گروه علوم پايه علوم پايه
محمد داود طالب زاده هيأت علمي گروه علوم پايه علوم پايه
محمد صميمي فر هيأت علمي گروه علوم پايه علوم پايه
محمد فرزاد كارشناس خدمات آموزشی 2116 علوم پايه
مژگان سبزه زاري هيأت علمي گروه علوم پايه علوم پايه
مهدي بديعي هيأت علمي گروه ریاضی علوم پايه
مهدي تقربي متصدي امور عمومي و دبيرخانه دانشکده علوم پایه 2117
مهدي گلچين پور كارشناس گروه علوم پايه 2052 علوم پايه
ندا اميني جم هيأت علمي گروه شیمی علوم پايه
نعمت طهماسبي هيأت علمي گروه فیزیک علوم پايه