صفحه اصلی > دانشكده ها > برق و كامپيوتر > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
مرکز تماس - از خارج دانشگاه معاونت 201 ساختمان 2 دانشکده علوم پایه طبقه سوم شرقی اتاق اساتید و هیئت علمی
احمد قاسمي هيأت علمي گروه قدرت دانشکده برق و کامپیوتر
احمد قاسمي سرپرست دانشكده برق و كامپيوتر برق و کامپیوتر
ايمان پورفر هيأت علمي گروه قدرت برق و کامپیوتر
ايمان پورفر سرپرست گروه قدرت برق و کامپیوتر
جهانگير باقري هيأت علمي گروه کنترل برق و کامپیوتر
سيده فاطمه مولايي زاده سرپرست گروه الكترونيك برق و کامپیوتر
سيده فاطمه مولايي زاده هيأت علمي گروه برق برق و کامپیوتر
عليرضا ستايش مهر هيأت علمي گروه برق برق و کامپیوتر
عليرضا نمدمالان هيأت علمي گروه برق برق و کامپیوتر
شماره ضروری آریاینیک کارشناس پیاده سازی طبقه دوم شماره اتاق 32