صفحه اصلی > دانشكده ها > برق و كامپيوتر > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
احمد قاسمي سرپرست دانشكده برق و كامپيوتر 2330 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه اول، اتاق 15218
سيده فاطمه مولايي زاده سرپرست گروه الكترونيك 2346 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15104
مريم شكيبا هيأت علمي گروه الکترونیک 2337 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15107
مجتبي گندم كار هيأت علمي گروه الکترونیک 2344 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف،اتاق 15103
سيده فاطمه مولايي زاده هيأت علمي گروه الکترونیک 2346 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف،اتاق 15104
محسن شكيبا هيأت علمي گروه الکترونیک 2345 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف،اتاق 15101
سعيد وحدت پناه هيأت علمي گروه الکترونیک 2347 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف،اتاق 15102
ايمان پورفر سرپرست گروه برق قدرت 2335 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15114
عليرضا ستايش مهر هيأت علمي گروه برق قدرت -- ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15111
احمد قاسمي هيأت علمي گروه برق قدرت 2336 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه اول، اتاق 15112
مصطفي سرلك هيأت علمي گروه برق قدرت 2331 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15117
مهدي سرادار زاده هيأت علمي گروه برق قدرت 2332 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15115
ايمان پورفر هيأت علمي گروه برق قدرت 2335 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15114
عليرضا نمدمالان هيأت علمي گروه برق قدرت 2338 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15109
مهدي عنايت زارع سرپرست گروه کامپيوتر 2341 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15106
موسي موسي زاده هيأت علمي گروه کامپیوتر 2342 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15108
مهدي عنايت زارع هيأت علمي گروه کامپیوتر 2341 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15106
جهانگير باقري هيأت علمي گروه کنترل 2339 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15110
ناصر جوهري کارشناس خدمات آموزشی دانشکده برق 2518 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
كيومرث دالوند متصدی خدمات آموزشي دانشکده برق و کامپیوتر 2519 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
مرجان چيت سازان كارشناس دانشکده برق و کامپیوتر 2522 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف