صفحه اصلی > دانشكده ها > برق و كامپيوتر > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
احمد قاسمي سرپرست دانشكده برق و كامپيوتر 2330 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه اول
ناصر جوهري کارشناس خدمات آموزشی 2518 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
كيومرث دالوند متصدی خدمات آموزشي دانشکده برق و کامپیوتر 2519 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
سيده فاطمه مولايي زاده سرپرست گروه الكترونيك 2346 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
مريم شكيبا هيأت علمي گروه برق الکترونیک 2337 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
مجتبي گندم كار هيأت علمي گروه برق الکترونیک 2344 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
سيده فاطمه مولايي زاده هيأت علمي گروه الکترونیک 2346 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
محسن شكيبا هيأت علمي گروه برق الکترونیک 2345 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
سعيد وحدت پناه هيأت علمي گروه برق 2347 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
ايمان پورفر سرپرست گروه قدرت 2335 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
عليرضا ستايش مهر هيأت علمي گروه برق قدرت -- ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
احمد قاسمي هيأت علمي گروه قدرت 2336 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه اول
مصطفي سرلك هيأت علمي گروه برق قدرت 2331 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
مهدي سرادار زاده هيأت علمي گروه برق قدرت 2332 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
ايمان پورفر هيأت علمي گروه قدرت 2335 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
عليرضا نمدمالان هيأت علمي گروه برق 2338 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
مهدي عنايت زارع سرپرست گروه کامپيوتر 2341 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
موسي موسي زاده هيأت علمي گروه کامپیوتر 2342 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
مهدي عنايت زارع هيأت علمي گروه کامپیوتر 2341 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
جهانگير باقري هيأت علمي گروه کنترل 2339 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
مرجان چيت سازان كارشناس دانشکده برق و کامپیوتر 2522 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف