صفحه اصلی > دانشكده ها > علوم پایه > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
حمزه معيري سرپرست دانشکده علوم پايه 2111 دانشکده علوم پايه، طبقه چهام
حسين كثيري سرپرست گروه رياضي 2110 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
محمد فرزاد كارشناس خدمات آموزشی 2118 دانشکده علوم پايه، طبقه اول
مهدي تقربي متصدي امور عمومي و دبيرخانه دانشکده علوم پایه 2117 دانشکده علوم پایه، طبقه دوم
احمد حلالي هيأت علمي گروه ریاضی 2115 دانشکده علوم پایه، طیقه چهارم
علي ظاهرزاده هيأت علمي گروه ریاضی 2104 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
مهدي بديعي هيأت علمي گروه ریاضی 2103 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
امير عصاري هيأت علمي گروه ریاضی 2101 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
رضا نيك انديش هيأت علمي گروه ریاضی 2112 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
پروين ترابي هيأت علمي گروه ریاضی 2107 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
رضا چهارپاشلو هيأت علمي گروه ریاضی 2106 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
حسين كثيري هيأت علمي گروه ریاضی 2110 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
علیرضا حکیمی فرد مدیر گروه رفیزیک 2109 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
عليرضا حكيمي فرد هيأت علمي گروه فیزیک 2109 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
حمزه معيري هيأت علمي گروه فیزیک 2111 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
نعمت طهماسبي هيأت علمي گروه فیزیک 2102 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
محمد داود طالب زاده هيأت علمي گروه فیزیک 2113 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
شهرام برزگر سرپرست بخش شيمي 2108 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
شهرام برزگر هيأت علمي گروه شیمی 2108 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
مژگان سبزه زاري هيأت علمي گروه شیمی 2116 دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم
ندا اميني جم هيأت علمي گروه شیمی 2107 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
سيد نادر ركني هيأت علمي گروه شیمی 2016 ساختمان قدیم آموزش
محمد صميمي فر هيأت علمي گروه شیمی 2105 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
مهدي گلچين پور كارشناس گروه علوم پايه 2052 دانشکده شیمی، طبقه همکف