صفحه اصلی > دانشكده ها > عمران > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
حسام سيدكابلي سرپرست دانشكده مهندسي عمران 2320 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه اول
سيف اله ايراني نژاد متصدي خدمات آموزشي دانشكده عمران 2520 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
عبدالحسين دوستي زاده كارشناس امور عمومي و دبيرخانه دانشكده عمران 2521 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
فرهاد عباس گندمكار مدير گروه عمران -سازه 2318 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
اكبر حسني پور هيأت علمي گروه عمران سازه 2317 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
سيد وحيد رضوي طوسي هيأت علمي گروه عمران سازه 2313 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
محمدرضا خدائي نساج هيأت علمي گروه عمران سازه 2327 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
ليلا نجفي هيأت علمي گروه عمران سازه 2319 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
حسام سيدكابلي مدیر گروه عمران آب 2320
محمد ذاكرمشفق هيأت علمي گروه عمران آب 2324 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
بابك لشكرآرا هيأت علمي گروه آب 2322 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
حسام سيدكابلي هيأت علمي گروه عمران آب 2320 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه اول
مهرداد شهربانوزاده هيأت علمي گروه عمران آب 2329 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و برق، طبقه همکف
محسن رشيديان سرپرست بخش نقشه برداري 2321 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
محسن رشيديان هيأت علمي گروه نقشه برداری 2321 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف