صفحه اصلی > دانشكده ها > عمران > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
حسام سيدكابلي سرپرست دانشكده مهندسي عمران 2320 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه اول، اتاق 15201
فرهاد عباس گندمكار مدير گروه عمران سازه 2315 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15131
اكبر حسني پور هيأت علمي گروه عمران سازه 2317 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15129
سيد وحيد رضوي طوسي هيأت علمي گروه عمران سازه 2313 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15132
فرهاد عباس گندمكار هیات علمی گروه عمران سازه 2318 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15131
محمدرضا خدائي نساج هيأت علمي گروه عمران سازه 2327 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، 15122
ليلا نجفي هيأت علمي گروه عمران سازه 2319 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15127
حسام سيدكابلي مدیر گروه عمران آب 2326 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15201
محمد ذاكرمشفق هيأت علمي گروه عمران آب 2324 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15123
بابك لشكرآرا هيأت علمي گروه عمران آب 2322 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15124
حسام سيدكابلي هيأت علمي گروه عمران آب 2326 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15119
مهرداد شهربانوزاده هيأت علمي گروه عمران آب 2329 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و برق، طبقه همکف، اتاق 15119
محسن رشيديان سرپرست بخش نقشه برداري 2321 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15125
محسن رشيديان هيأت علمي گروه نقشه برداری 2321 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15125
سيف اله ايراني نژاد متصدي خدمات آموزشي دانشكده عمران 2520 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
عبدالحسين دوستي زاده كارشناس امور عمومي و دبيرخانه دانشكده عمران 2521 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف