صفحه اصلی > دانشكده ها > عمران > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
اكبر حسني پور هيأت علمي گروه عمران سازه دانشکده عمران
بابك لشكرآرا هيأت علمي گروه آب عمران
حسام سيدكابلي هيأت علمي گروه عمران آب عمران
حسام سيدكابلي سرپرست دانشكده مهندسي عمران عمران
سيد وحيد رضوي طوسي هيأت علمي گروه عمران عمران
سيف اله ايراني نژاد متصدي خدمات آموزشي دانشكده عمران عمران
عبدالحسين دوستي زاده كارشناس امور عمومي و دبيرخانه دانشكده عمران عمران