صفحه اصلی > دانشكده ها > معماری و شهرسازي > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
بهزاد وثيق هيأت علمي گروه معماري معماری و شهرسازی
بهزاد وثيق مدير گروه معماري معماری و شهرسازی
دكتر محمد ديده بان هيأت علمي گروه معماري معماری و شهرسازی
سيد نادر پورموسوي سرپرست بخش طراحي شهري معماری و شهرسازی
سيد نادر پورموسوي هيأت علمي گروه معماري معماری و شهرسازی
عبدالرحمن ديناروند هيأت علمي گروه معماري معماری و شهرسازی