صفحه اصلی > دانشكده ها > معماری و شهرسازی > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
کورش مومنی رئیس دانشكده معماری و شهرسازی 2040 دانشکده معماری و شهرسازی، دفتر رئیس دانشکده معماری و شهرسازی
عبدالرحمن دیناروند مدیر گروه معماری 2155 دانشکده معماری و شهرسازی، دفتر مدیر گروه معماری
کورش مومنی هیأت علمی گروه معماری 2042 دانشکده معماری و شهرسازی
محسن بینا هیأت علمی گروه معماری 2046 دانشکده معماری و شهرسازی
محمد دیده بان هیات علمی گروه معماری 2043 دانشکده معماری و شهرسازی
کورش عطاریان هیأت علمی گروه معماری 2042 دانشکده معماری و شهرسازی
بهزاد وثیق هیأت علمی گروه معماری 2039 دانشکده معماری و شهرسازی
عبدالرحمن دیناروند هیأت علمی گروه معماری 2043 دانشکده معماری و شهرسازی
محمد مهرکی زاده هیأت علمی گروه معماری 2044 دانشکده معماری و شهرسازی
نورمحمد منجزی مدیر گروه شهرسازی 2046 دانشکده معماری و شهرسازی، دفتر مدیر گروه شهرسازی
نورمحمد منجزی هیات علمی گروه شهرسازی 2046 دانشکده معماری و شهرسازی
سید نادر پورموسوی هیأت علمی گروه شهرسازی 2047 دانشکده معماری و شهرسازی
محسن تابان هیأت علمی گروه شهرسازی 2044 دانشکده معماری و شهرسازی
نوید مقیمی مدیر گروه مرمت 2153 دانشکده معماری و شهرسازی، دفتر گروه مرمت
نوید مقیمی هیأت علمی گروه مرمت 2153 دانشکده معماری و شهرسازی
هانی زارعی هیأت علمی گروه مرمت 2047 دانشکده معماری و شهرسازی
مجید مخدوم کارشناس خدمات آموزشی 2154 دانشکده معماری و شهرسازی، آموزش دانشکده
شهناز ترنیان کارشناس امور عمومی و دبیرخانه 2041 دانشکده معماری و شهرسازی، دفتر رئیس دانشکده معماری و شهرسازی