صفحه اصلی > دانشكده ها > معماری و شهرسازي > ارتباط با دانشكده 
راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
كورش مومني سرپرست دانشكده معماري و شهرسازي 2040 دانشکده معماری و شهرسازی
عبدالرحمن دیناروند مدير گروه معماری 2043 دانشکده معماری و شهرسازی
كورش مومني هيأت علمي گروه معماري 2042 دانشکده معماری و شهرسازی
محسن بينا هيأت علمي گروه معماري 2045 دانشکده معماری و شهرسازی
دكتر محمد ديده بان هيأت علمي گروه معماري 2043 دانشکده معماری و شهرسازی
كورش عطاريان هيأت علمي گروه معماري 2042 دانشکده معماری و شهرسازی
بهزاد وثيق هيأت علمي گروه معماری 2039 دانشکده معماری و شهرسازی
عبدالرحمن ديناروند هيأت علمي گروه معماري 2043 دانشکده معماری و شهرسازی
محمد مهركي زاده هيأت علمي گروه معماری 2044 دانشکده معماری و شهرسازی
نورمحمد منجزي سرپرست بخش شهرسازی 2046 دانشکده معماری و شهرسازی
نورمحمد منجزی هیات علمی گروه شهرسازی 2046 دانشکده معماری و شهرسازی
سيد نادر پورموسوي هيأت علمي گروه شهرسازی 2155 دانشکده معماری و شهرسازی
محسن تابان هيأت علمي گروه شهرسازی 2041 دانشکده معماری و شهرسازی
نويد مقيمي مدیر گروه مرمت 2153 دانشکده معماری و شهرسازی
نويد مقيمي هيأت علمي گروه مرمت 2153 دانشکده معماری و شهرسازی
هاني زارعي هيأت علمي گروه مرمت معماری و شهرسازی
مجید مخدوم کارشناس خدمات آموزشی 2154 دانشکده معماری و شهرسازی