صفحه اصلی >  فرهنگي و دانشجويي > ارتباط با معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی 
راهنمای تلفن بخش معاونت
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
رضا نيك انديش معاون فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي 2017 ساختمان قدیم آموزش
رضا چهارپاشلو مدير امور دانشجويي 2018 ساختمان قدیم آموزش
عاطفه پورجاهد رئيس اداره امور فرهنگي و اجتماعي 2020 ساختمان قدیم آموزش
نرگس موسويان سرپرست مركز مشاوره 2032
هادي كريمي نيك كارشناس امور دانشجويي 2023
محمد احساني پور متصدي خدمات دانشجويي و دبيرخانه 2027
محمد علي صابر زاده کارشناس تربيت بدني 2031
ناصر عيدي شوره پززاده سرپرست خوابگاهها 2007
زهرا حسني پور کارشناس خوابگاه خواهران 2099
حميد عباديان متصدي خوابگاه
شهناز زرگران کاردان تغذيه 2120
حجت مرادي برزگرزاده کارشناس امور فرهنگی (کانون ها و تشکل ها) 2015
مرضيه طلايي زاده كارشناس فرهنگي 2019
نسترن دادفر كارشناس فرهنگي 2019