راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
محمدرضا بهدار مدير گروه معارف اسلامی 2024 ساختمان قدیم آموزش
مهدي زارع هيأت علمي گروه معارف اسلامی 2024 گروه معارف اسلامی