راهنمای تلفن دانشکده
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
محمدرضا بهدار مدير گروه معارف گروه معارف
مهدي زارع هيأت علمي گروه معارف اسلامی گروه معارف اسلامی