صفحه اصلی > آموزشی > ارتباط با آموزش 
راهنمای تلفن بخش معاونت
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
ناصر جوهري کارشناس خدمات آموزشی 2518 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
محمد فرزاد كارشناس خدمات آموزشی 2118 دانشکده علوم پايه، طبقه اول
كيومرث دالوند متصدی خدمات آموزشي دانشکده برق و کامپیوتر 2519 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
سروش اميني پور كارشناس خدمات آموزشي دانشكده مكانيك-مهندسي شيمي 2128 دانشکده مکانیک، طبقه اول
سيف اله ايراني نژاد متصدي خدمات آموزشي دانشكده عمران 2520 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
عبدالحسين دوستي زاده كارشناس امور عمومي و دبيرخانه دانشكده عمران 2521 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
مهدي تقربي متصدي امور عمومي و دبيرخانه دانشکده علوم پایه 2117 دانشکده علوم پایه، طبقه دوم
مهرداد شهربانوزاده سرپرست مديريت امور آموزشي 2027 دانشکده مکانیک، طبقه اول
مجتبي شيرين نژاد کارشناس خدمات آموزشی (فناوری اطلاعات) 2024
محمد پيرداده سنجري كارشناس خدمات آموزشی 2016
كورش عطاريان رئيس اداره تحصيلات تكميلي 2144 دانشکده مکانیک، طبقه اول
بهاره سهرابي كارشناس خدمات آموزشی تحصيلات تكميلي 2144
رائين پورانيان كارشناس خدمات آموزشی (پذيرش و ثبت نام) 2017
راضيه اشعري کارشناس مسئول خدمات آموزشی 2022
رضا آدينه كارشناس خدمات آموزشی (دانش آموختگان) 2013
زهرا دواتگران متصدی امور دفتری 2015
عليرضا تقربي مسئول دبيرخانه و دفتر معاونت آموزشي 2121
احمد حلالي سرپرست معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی 2121 دانشکده مکانیک، طبقه سوم