قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم

 

به منظور دریافت دانشنامه ، گواهینامه و یا ریز نمرات تایید شده ضروری است کلیه متقاضیان محترم ضمن ارائه مدارک مورد نیاز، اصل نامه تسویه حساب بدهی های مربوط به صندوق رفاه دانشجویان در صورت داشتن بدهی به شرح ذیل تحویل اداره دانش آموختگان داده شود.

 

نامه تسویه حساب دانش آموخته با صندوق رفاه

نامه تسویه حساب دانش آموختگان با صندوق رفاه دانشجویان عبارت از نامه ای است که دانش آموخته پس از واریزی کلیه مبلغ بدهی به صندوق رفاه، در صورت مراجعه حضوری دانش آموخته به صندوق و ارائه فیش های واریزی ، تحویل ایشان می گردد و در صورت ارسال اصل فیش های مذکور به صندوق ، یک نسخه از این نامه به نشانی وی و نسخه دیگر نیز به دانشگاه محل تحصیل ایشان ارسال می گردد.

 

اداره فارغ التحصيلان

19/08/93


 

قابل توجه كليه دانشجويان عزيز مقطع كارشناسي ارشد(برادران)

 

كليه دانشجوياني كه مدرك مقطع قبلي (كارداني - كارشناسي ناپيوسته - كارشناسي پيوسته) خود را از دانشگاه محل تحصيل دريافت ننموده اند جهت دريافت گواهي اشتغال به تحصيل و ارائه آن به دانشگاه مربوطه براي صدورمدرك پايان دوره و تحويل آن به اين دانشگاه ، به اداره آموزش مراجعه نمايند. بديهي است صدور گواهي اشتغال به تحصيل در طول دوره تحصيل كارشناسي ارشد امكان پذيز مي باشد و بعد از ارائه پايان نامه و اتمام وضعيت معافيت تحصيلي هيچگونه گواهي اشتغال به تحصيل صادر نخواهد شد.

لازم به توضيح است درج مدرك قبلي در پرونده فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد الزامي ميباشد.

 

اداره فارغ التحصيلان

15/02/93