گروه الکترونیک

جداکننده سطر ها از هم

مریم شکیبا

استادیار

برق_ الکترونیک

پروفایل

پست الکترونیکی: shakiba@jsu.ac.ir  

 

مجتبی گندمکار

استادیار

الکترونیک نوری

پروفایل  

آآزمایشگاه الکترونیک  آزمایشگاه نانوالکترونیک

پست الکترونیکی: gandomkar@jsu.ac.ir

 

سیده فاطمه مولائی زاده

استادیار

الکترونیک (بیوالکتریک)

پروفایل  

پست الکترونیکی: fmolaee@jsu.ac.ir

 

محسن شکیبا

استادیار

مخابرات

پروفایل  

آزمایشگاه ریزپردازنده و الکترونیک دیجیتال

پست الکترونیکی: m.shakiba@jsu.ac.ir

 

سعید وحدت پناه

مربی

مخابرات

پروفایل  

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

پست الکترونیکی: s_vahdat@jsu.ac.ir