گروه قدرت

جداکننده سطر ها از هم
 

علیرضا ستایش¬مهر

استادیار

عایق و فشارقوی

پروفایل  

آزمایشگاه عایق و فشاروی

پست الکترونیکی: setayeshmehr@jsu.ac.ir

 

احمد قاسمی

استادیار

سیستم¬های قدرت

پروفایل  آزمایشگاه سیستم¬های قدرت

پست الکترونیکی: aghasim@jsu.ac.ir

 

مصطفی سرلک

استادیار

سیستم¬های قدرت

پروفایل  

  آزمایشگاه سیستم¬های قدرت

پست الکترونیکی: sarlak@jsu.ac.ir

 

مهدی سرادارزاده

استادیار

الکترونیک قدرت

پروفایل  

آآزمایشگاه ماشین و الکترونیک قدرت

پست الکترونیکی: saradar@jsu.ac.ir

 

ایمان پورفر

استادیار

سیستم های قدرت

پروفایل  

آزمایشگاه سیستم¬های قدرت

پست الکترونیکی: pourfar@jsu.ac.ir

 

علیرضا نمدمالان

استادیار

الکترونیک قدرت

پروفایل  

آزمایشگاه ماشین و الکترونیک قدرت

پست الکترونیکی: namadmalan@jsu.ac.ir