گروه ریاضی

جداکننده سطر ها از هم

احمد حلالی

استادیار

ریاضی-جبر ناجابه جایی

پروفایل

پست الکترونیکی: a_halali@jsu.ac.ir

 

علی ظاهرزاده

استادیار

آمار

پروفایل  

پست الکترونیکی: Zaherzadeh@ jsu.ac.ir

 

مهدی بدیعی

استادیار

ریاضی محض - توپولوژي

پروفایل  

پست الکترونیکی:

 

امیر عصاری

استادیار

نظریه جبری گرافها

پروفایل  

پست الکترونیکی: amirassari@jsu.ac.ir

 

رضا نیک اندیش

استادیار

جبر-ترکیبات جبری

پروفایل  

پست الکترونیکی: r.nikandish@jsu.ac.ir

 

پروین ترابی

استادیار

ریاضی کاربردی

پروفایل  

پست الکترونیکی: p_torabi@jsu.ac.ir

 

رضا چهارپاشلو

مربی

آنالیز

پروفایل  

پست الکترونیکی: chaharpashlou@jsu.ac.ir

 

حسین کثیری

مربی

آموزش ریاضی

پروفایل  

پست الکترونیکی: hossein_kasiry@jsu.ac.ir