گروه شیمی آفت کش ها

جداکننده سطر ها از هم

محمد صمیمی فر

مربی

شیمی تجزیه

پروفایل  

پست الکترونیکی: msamimi@jsu.ac.ir

 

شهرام برزگر

استادیار

شيمي آلي

پروفایل  

پست الکترونیکی: shahram.barzegar@jsu.ac.ir

 

ندا امینی جم

استادیار

حشره شناسی کشاورزی

پروفایل  

پست الکترونیکی: naminijam@jsu.ac.ir

 

مژگان سبزه زاری

استادیار

شیمی فیزیک

پروفایل  

پست الکترونیکی: msabzehzari@jsu.ac.ir

 

سيدنادر ركني

استادیار

كشاورزي-بيماري شناسي گياهي

پروفایل  

پست الکترونیکی: naderrokni@jsu.ac.ir