گروه شهرسازی

جداکننده سطر ها از هم

سید نادر پورموسوی

استاديار و مدیر گروه طراحی شهری

طراحی شهری

پروفایل

پست الکترونیکی: naderziggurat@gmail.com

 

نورمحمد منجزي

استادیار

طراحی شهری

پروفایل

پست الکترونیکی: Nmohammad39311@yahoo.com

 
 

محسن تابان

استاديار(طرح سربازی)

معماري

پروفایل

پست الکترونیکی: mntaban@jsu.ac.ir