گروه عمران سازه

جداکننده سطر ها از هم

اکبر حسنی پور

استادیار

زلزله

پروفایل  

پست الکترونیکی:

 

سید وحید رضوی طوسی

استادیار

ساازه

پروفایل  

پست الکترونیکی: razavi@jsu.ac.ir

 

فرهاد عباس گندمکار

استادیار

عمران سازه

پروفایل  

پست الکترونیکی: farhad@jsu.ac.ir

 

محمدرضا خدایی نساج

مربی

سازه

پروفایل  

پست الکترونیکی:

 

سعید پارسافر

استادیار

زلزله

پروفایل  

پست الکترونیکی:

 

امیر زائری بغلانی

مربی

سازه های هیدرولیکی

پروفایل  

پست الکترونیکی:

 

محمد شکراللهی

مربی

آسازه های دریایی

پروفایل  

پست الکترونیکی:

 

لیلا نجفی

مربی

سازه های هیدرولیکی

پروفایل  

پست الکترونیکی: