گروه فیزیک

جداکننده سطر ها از هم
 

علیرضا حکیمی فرد

استادیار

فیزیک نیمه رسانا

پروفایل  

پست الکترونیکی: ahakimyfard@jsu.ac.ir

 

حمزه معیری

استادیار

فیزیک نظری

پروفایل  

پست الکترونیکی: moayeri@jsu.ac.ir

 

نعمت طهماسبي

استادیار

فیزیک ماده چگال تجربی

پروفایل  

پست الکترونیکی: tahmasebi@jsu.ac.ir

 

محمد داود طالب زاده

مربی

لیزر وفوتونیک

پروفایل  

پست الکترونیکی: MD.Talebzadeh@jsu.ac.ir