مدیر گروه معماری

جداکننده سطر ها از هم

کورش مومنی

استادیار، رئیس دانشکده، مدیر گروه معماری

معماری

پروفایل  

پست الکترونیکی: K_momeni@jsu.ac.ir

 

محسن بينا

استادیار

معماری

پروفایل  

پست الکترونیکی: --

 

محمد ديده بان

استادیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: Mdidehban1810@gmail.com

 
 

کورش عطاریان

استادیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: --

 

بهزاد وثیق

استادیار

معماری

پروفایل  

پست الکترونیکی: Behzad_vasiq@yahoo.com

 

عبدالرحمن دیناروند

مربی(مامور به تحصیل)

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: Ardinarvand@gmail.com