شرح وظایف امین اموال 

•        تنظیم دفاتر اموال ومراقبت در اجرای قوانین ومقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی ونحوه استفاده از آنها

•        انجام انبارگردانی درپایان سال مالی

•        نگهداری حساب اموال ومحاسبه استهلاک سالانه

•        تحویل کالا وصدور قبض انبار وتحویل کالا وصدور حواله

•         مراقبت ومواظبت از بیت المال