صفحه اصلی >  فرهنگي و دانشجويي > اداره امور فرهنگی و اجتماعی > اهداف و شرح وظایف اداره امور فرهنگی و اجتماعی 
 1. برنامه‌ريزي طرح‎‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه
 2.  برنامه‌ريزي طرح‌هاي فوق برنامه در زمينه‌هاي فرهنگي، علمي، تحقيقاتي و هنري.
 3. راهبري، مديريت و اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري، قرآني، ديني، اجتماعي و سياسي در سطوح مختلف دانشگاه.
 4. گسترش فضاي اخلاقي، معنوي و تربيتي در دانشگاه
 5. برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي و زمينه‌سازي اجراي فعاليت‌هاي قرآني- ديني.
 6. نظارت و ارزيابي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي.
 7. تقويت، توسعه و فعال‌سازي گروه‌هاي خودجوش دانشگاه
 8. اجراي آموزش‌هاي مورد نياز در حوزه فرهنگي و اجتماعي
 9. برگزاري جلسات نقد و مناظره
 10. حمايت و پشتيباني از بكارگيري فناوري‌هاي نوين و متنوع ارتباطي در حوزه فرهنگ
 11. حمايت و پشتيباني از بكارگيري فناوري‌هاي نوين و متنوع ارتباطي در حوزه فرهنگي
 12. حمايت و پشتيباني از ايجاد فضاي مناسب رشد سياسي و فرهنگي
 13. ايجاد هماهنگي، انسجام و همكاري لازم ميان متوليان امور فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه
 14. تشكيل گروه‌هاي دانشجويي در رشته‌هاي مختلف هنري بر اساس قوانين مصوب
 15.  تعامل با مراكز و نهادهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي كشور
 16.  تهيه برنامه‌هاي مختلف و تشكيل و ترغيب دانشجويان، اساتيد و كاركنان به شركت در برنامه‌ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم و همچنين شركت در فعاليت‌هاي هنري، اردوها و جشنواره‌ها.
 17. انتشار و ترويج ارزش‌هاي اسلامي از طريق تهيه منابع سمعي و بصري
 18. جمع‌آوري و فراهم آوردن نشريات هنري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور به منظور استفاده دانشجويان و ايجاد آرشيوهاي مربوط
 19. برنامه‌ريزي و برگزاري اردوهاي آموزشي، فرهنگي، زيارتي و هنري براي دانشجويان
 20. برگزاري مسابقات داخل دانشگاه و تشويق و ترغيب دانشجويان براي شركت در مسابقات و جشنواره فرهنگي و هنري
 21. برگزاري جشن‌هاي فارغ التحصيلي دانشجويي با همكاري مسئولين روابط عمومي
 22. زمينه‌سازي و بستر سازي فعاليت‌هاي فرهنگي دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشگاه، متناسب با اهداف و وظايف معاونت دانشجويي فرهنگي و اجتماعي
 23. تهيه و ارائه گزارش‌هاي مستمر از فعاليت‌هاي انجام يافته به مقام مافوق و مراجع ذي‌صلاح
 24. برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي فوق برنامه در ارتباط با اهداف
 25. ترويج الگوهاي نوين ارزشي عفاف و حجاب
 26.  تهيه گزارش‌هاي مستمر از فعاليت‌هاي انجام يافته
 27. حمايت و پشتيباني از برگزاري اردوهاي تابستاني و مسافرت‌هاي دسته‌جمعي براي دانشجويان
 28. حمايت و پشتيباني از ترغيب نمودن دانشجويان براي انجام فعاليت‌هاي فوق برنامه
 29.  تشخيص و هدايت استعدادهاي دانشجويان در رشته‌هاي مختلف هنري و حمايت از فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري آنان در چهارچوب ضوابط و مقررات
 30. تشكيل كلاس‌هاي كارآموزي مربيان هنري و درسي يا مربيان گروهي مختلف و ارزشيابي فعاليت‌هاي فارغ التحصيلان
 31.  رسيدگي و سرپرستي كليه امور فرهنگي در خوابگاه‌هاي دانشجويان
 32. نظارت بر اجراي كارهاي فوق برنامه واحدهاي مختلف
 33. مطالعه و بررسي طرح‌هاي پرورشي ساير كشورها و انطباق آن با طرح‌هاي تربيتي كشور
 34. تهيه مطالب جهت چاپ نشريات براي راهنمايي مؤسسات آموزش عالي و سازمان‌هاي مربوط و همچنين مراجع برنامه‌ريزي آموزشي و اقتصادي و اجتماعي كشور
 35.  انجام ساير امور محموله از سوي رييس دانشگاه.