بسمه تعالي

اداره تغذيه از زيرمجموعه مديريت دانشجويي مي‌باشد كه به عنوان يكي از حساس ترين ادارات دانشگاه  مديريت، برنامه ريزي و نظارت وخدمات رساني و ارائه ي غذاي سالم و بهداشتي در جهت ارتقاي ايمني غذا و سلامتي جسمي و روحي دانشجويان عزيز و اساتيد محترم و كاركنان گرامي انجام وظيفه مي‌نمايد.

شرح وظايف اداره تغذيه

1.     تنظيم شرايط اختصاصي و عمومي مناقصه و جداول آناليز غذاها براي پيمانكاران پخت و توزيع غذا

2.     نظارت برتهيه و خريد مواد غذايي،كيفيت مواد غذايي ،انبار مواد غذايي ،طبخ و توزيع غذا

3.     نظارت بر بهداشت آشپزخانه و انبار و سلف سرويس‌ها ،پرسنل و كاركنان شاغل در آشپزخانه

4.     نظارت برتهيه كارت سلامت پرسنل و گواهينامه دوره‌هاي آموزشي براي آنها

5.     تهيه و تنظيم برنامه غذايي هفتگي و ماهيانه و درج  در سايت امور دانشجويي

6.     نظارت بر نحوه صدور كارت تغذيه دانشجويان و استفاده از كارت تغذيه و نحوه شارژ و رزرو غذا

7.     نظارت بر عملكرد سيستم اتوماسيون تغذيه

8.     تهيه آمار پخت به صورت هفتگي و روزانه و ابلاغ به پيمانكار

9.     ارائه راهكار در زمينه بهبود وضع تغذيه

10. تهيه صورت وضعيت عملكرد پيمانكار طرف قرارداد به صورت ماهيانه و اعلام به معاونت دانشجويي براي پرداخت حق الزحمه پيمانكار برابر قراداد منعقده در خصوص غذا

11. تسويه حساب كارت تغذيه دانشجويان

12. انجام نظر سنجي غذايي از دانشجويان به منظور پيش بيني در تنظيم برنامه غذايي

رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات دانشجويان و اعلام به پيمانكار