1. پيگيري و مديريت روند راه اندازي انجمن‌هاي علمي
 2. بررسي اساسنامه انجمن‌هاي علمي و مطابق با آيين نامه وزارت
 3. پيگيري بررسي صلاحيت كانديدهاي انتخابات انجمن‌هاي علمي
 4. پيگيري برگزاري انتخابات از فراخوان ثبت نام تا اعلام نتايج
 5. برگزاري جلسات توجيهي با اعضاء اصلي انجمن‌هاي علمي و نظارت بر روند انتخابات دبير انجمن
 6. تشكيل شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي و انتخاب دبير شوراي دبيران
 7. پيگيري برگزاري جلسات شوراي دبيران به صورت مستمر و بررسي فعاليت‌ها و مشكلات انجمن‌هاي علمي و ارائه گزارش به مدير فرهنگي
 8. تعامل و ارتباط مستمر با دبيران و اعضاء انجمن‌هاي علمي در راستاي فعاليت‌هاي مربوطه
 9. پيگيري صدور حكم براي دبير شوراي دبيران و تمامي دبيران انجمن‌هاي علمي
 10. برگزاري كارگاه‌هاي توجيهي و توانمند سازي دبيران و اعضاء اصلي انجمن‌هاي علمي
 11. پيگيري انتخاب استاد مشاور براي انجمن‌هاي علمي و صدور حكم براي ايشان.
 12. پيگيري تشكيل جلسات هم انديشي و توجيهي براي اساتيد مشاور انجمن‌هاي علمي
 13. پيگيري تشكيل كميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي و صدور حكم براي اعضاء كميته
 14. دريافت برنامه‌ها و طرح‌هاي انجمن‌هاي علمي و بررسي كارشناسي لازم در خصوص برآورد هزينه و زمان اجرا و كيفيت اجرا و امكانات مورد نياز
 15. پيگيري هماهنگي‌هاي لازم با قسمت‌هاي مختلف دانشگاه براي اجراي برنامه‌هاي مورد تقاضاي انجمن‌هاي علمي
 16. پيگيري انجام مستند سازي فعاليت‌هاي انجام شده توسط انجمن‌هاي علمي
 17. پيگيري امور مربوط به جشنواره ملي حركت از قبيل دريافت مستندات، مشخص كردن دبير جشنواره دانشگاهي از بين دبيران انجمن‌ها، تشكيل كميته داوران جشنواره، برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي انجمن‌هاي علمي در دانشگاه، ارسال آثار انجمن‌هاي علمي به وزارت براي داوري مرحله ملي، شركت در مرحله ملي و تجهيز غرفه دانشگاه و عرضه دستاوردهاي انجمن‌هاي علمي دانشگاه و ...
 18. پيگيري راه اندازي و تجهيز محل استقرار انجمن‌هاي علمي
 19. پيگيري راه اندازي دبيرخانه انجمن‌هاي علمي
 20. پيگيري امكانات مورد نياز براي تسهيل در امور و فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي و نظارت بر استفاده صحيح از امكانات
  ارتباط مستمر با وزارت علوم در راستاي فعاليت انجمن‌هاي علمي
 21. شركت در نشست‌هاي تخصصي كارشناسان انجمن هاي علمي دانشگاه‌هاي سراسر كشور