شرح وظايف

1)اجراي مجموعه قوانين و مقررات صندوق رفاه دانشجويان

2)ثبت اطلاعات دانشجويان در سيستم اتوماسيون صندوق رفاه دانشجويان 

3)اجراي دستورالعمل پرداخت و باز پرداخت وام‌هاي دانشجويي 

4)اجراي دستورالعمل پرداخت حق الزحمه دانشجويان بابت كار دانشجويي

5)محاسبه امور مالي دانشجويان جهت تسويه حساب نهايي در زمان فراغت، انصراف و يا اخراج از تحصيل

6)تقاضا و صدور دفترچه باز پرداخت وام‌هاي دانشجويي از طريق سيستم اتوماسيون صندوق رفاه دانشجويان

7)عقد قرارداد بيمه حوادث دانشجويان

8)ثبت نام حج عمره و پيگيري امور تا زمان اعزام

خارج از وظايف

انجام و پيگيري تمامي امور اداري به دستور معاون محترم فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي و همچنين مدير محترم امور دانشجويي بعنوان مسئول دبيرخانه حوزه معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي

    خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع: بخشي از وظايف فوق در زمانبندي‌هاي مشخص طبق بخشنامه‌هاي صندوق رفاه دانشجويان و وزارت علوم انجام مي‌پذيرد و ديگر امور در ساعات اداري جهت خدمات رساني به ارباب رجوع ارائه مي‌شود.