1. ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی ريیس دانشگاه به واحدهای ذي‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 2. تدوین آيین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.
 3. ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به ريیس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 4. پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمت‌هاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشگاه.
 5. نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آن‌ها
 6. برنامه‌ريزي، تنظيم فعاليت‌ها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت مطابق با اولويت‌هاي دانشگاه.
 7. همكاري با ساير معاونت‌ها جهت حسن اجراي برنامه‌هاي دانشگاه.
 8. اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور دانشجويي دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط.
 9. راه‌اندازي و مديريت فرآيند مشاوره امور دانشجويي دانشگاه در زمينه‌هاي تحصيلي، رفاهي، سلامت.
 10. نظارت بر فعاليت‌هاي مربوط به تسهيلات قابل ارائه به دانشجويان و برنامه‌هاي رفاهي آنان.
 11. برنامه‌ريزي جهت مديريت و ارتقاي امور صنفي، رفاهي، بهداشتي و سلامت دانشجويان دانشگاه.
 12. رصد و ارزيابي وضعيت صنفي، رفاهي، بهداشتي و سلامت مؤسسه و ارائه گزارش به رييس دانشگاه.
 13. زمينه‌سازي جهت مشاركت، همراهي و همدلي دانشجويان براي ارتقاي وضعيت دانشگاه.
 14. راهبري و نظارت بر حسن اجراي كليه امور فرهنگي دانشگاه در سطوح استادان، دانشجويان و كاركنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط و با همكاري و هماهنگي ساير نهادهاي ذي‌ربط.
 15. تطبيق و اجراي سياست‌هاي راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ستادهاي تعميق و گسترش فرهنگ و مباني اسلام در دستگاه‌ها در حوزه مسايل فرهنگي و اجتماعي.
 16. رصد وضعيت كلي فرهنگي، تربيتي، اجتماعي و سياسي دانشگاه و همچنين انجام مطالعات و پژوهش‌هاي لازم با همكاري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي و معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه به منظور برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري فعاليت‌هاي فرهنگي جهت گسترش و تعميق ارزش‌هاي اسلامي- ايراني- انقلابي در همه سطوح دانشگاه و ارائه گزارش به شوراي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه.
 17. ايجاد ارتباط و همكاري هر چه بيشتر با مراكز، مؤسسات و نهادهاي فكري، فرهنگي و انقلابي.
 18. برنامه‌ريزي به منظور توسعه آموزش‌هاي فرهنگي، سياسي و اخلاقي از طريق برگزاري كلاس‌هاي آموزشي و سمينارها و مجامع فرهنگي، فكري و سياسي دانشگاهي با استفاده بهينه از توان موجود نهادهاي اسلامي و انقلابي و نظارت بر آنها.
 19. فراهم آوردن زمينه ترغيب عناصر دانشگاه به منظور حضور در صحنه‌هاي مختلف علمي، سياسي و فرهنگي جامعه.
 20. اهتمام به ترويج فرهنگ گفت و گو، نقد روش‌مند، آزاد انديشي و گسترش زمينه ارتباط دانشگاهيان با صاحب‌نظران علمي، فرهنگي و سياسي.
 21. مديريت محتوايي شوراي فرهنگي و اجتماعي از طريق تسهيل در فرآيند تصويب طرح‌ها، پيشنهاد برنامه‌هاي لازم و پيگيري وظايف محوله.
 22. انجام ساير امور محوله از سوي رييس دانشگاه.