1.  برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و ارایه آموزش‌هاي مجازي از طريق جزوه‌ها، نرم‌افزار و فیلم‌های آموزشي و صدور گواهي پايان دوره براي شركت كنندگان 
 2.  تهيه آرشيو كامل نشريات به صورت مكتوب و الكترونيكي
 3.   اجراي طرح رتبه‌بندی نشريات به منظور ارزيابي و توزيع عادلانه امكانات
 4.   برگزاري نمايشگاه‌هاي نشريات دانشجويي
 5.  برگزاري جلسات هم‌فكري اصحاب نشريات با مسؤولين دانشگاه
 6.  هماهنگي تشكيل جلسات كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي و تنظيم و بايگاني صورتجلسات
 7.  صدور حكم براي اعضاي كميته ناظر بر نشريات
 8.   بررسي تقاضاي صدور مجوز انتشار نشريات و پيگيري هاي لازم در اين خصوص و توجيه دانشجويان متقاضي انتشار نشريه در خصوص روال اخذ مجوز نشريه و تكميل فرم‌هاي مربوطه 
 9.  بررسي تقاضاهاي تغيير مجوز يا مدير مسئول و سردبير يا نام نشريه و ارجاع به مدير فرهنگي جهت طرح در كميته ناظر بر نشريات
 10.   اعلام نظر كميته ناظر بر نشريات به دانشجويان متقاضي
 11.  پيگيري كمك‌هاي مالي به نشريات دانشگاهي 
 12.  برگزاري انتخابات نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشجويي جهت عضويت در كميته ناظر 
 13.    ارتباط مستمر با خانه نشريات وزارت علوم
 14.   شركت در نشست‌هاي تخصصي كارشناسان نشريات دانشگاه‌هاي سراسر كشور 
 15.  پيگيري شركت در جشنواره ملي نشريات