1. دریافت درخواست برگزاری جلسه کرسی‌های آزاداندیشی
  2. بررسی و اعلام نظر درخواست متقاضی توسط هیأت نظارت بر تشكل‌هاي دانشگاهی  و کرسی‌های آزاد اندیشي
  3. برنامه‌ریزی به منظور تشکیل منظم و قانونمند کرسی
  4. ثبت نام از موافقین و مخالفین موضوع کرسی آزاداندیشی
  5. تعیین مجری و اداره کننده کرسی در چارچوب آیین‌نامه
  6. برگزاری کرسی آزاداندیشی