1. تهيه و تدوين برنامه‌هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي.
 2. اجراي سياست‌ها و خط مشي‌هاي تعيين شده در خصوص امور رفاهي و خوابگاه‌هاي دانشجويان
 3. تنظيم برنامه‌هاي لازم جهت برقراري ارتباط مناسب بين اساتيد و دانشجويان.
 4. برنامه‌ريزي جهت اسكان دانشجويان و تنظيم ضوابط آن و همچنين تأمين و اداره خوابگاه‌هاي دانشجويي و مراقبت در مسائل انضباطي آنها
 5. انجام خدمات مربوط به ارائه كمك‌هاي مالي و وام‌هاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط
 6. انجام امور مربوط به تسويه حساب وام‌هاي صندوق رفاه دانشجويان
 7. نظارت و هماهنگي در كليه امور دانشجويي دانشكده‌ها و گروه‌هاي آموزشي
 8. نظارت بر حسن اداره سلف سرويس‌ها و خوابگاه‌هاي دانشجويي، از لحاظ كيفيت و كميت تغذيه و بهداشت محيط
 9. برنامه‌ريزي جهت به كارگيري دانشجويان در امور مختلف.
 10. برنامه‌ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالم سازي جسم و روح آنها
 11. نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمايي‌هاي لازم در زمينه‌هاي تحصيلي، شغلي و شخصي به دانشجويان
 12. انعكاس نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامات مسئول دانشگاه
 13. بررسي نيازهاي پرسنلي، تداركاتي و تجهيزاتي واحدهاي تابعه و انعكاس به مراجع ذي‌‌ريط دانشگاه و يا ساير مراجع
 14. انجام ساير امور محوله از سوي رييس دانشگاه