•          تهيه و تدوين برنامه‌هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي.
 •          اجراي سياست‌ها و خط مشي‌هاي تعيين شده در خصوص امور رفاهي و خوابگاه‌هاي دانشجويان
 •          تنظيم برنامه‌هاي لازم جهت برقراري ارتباط مناسب بين اساتيد و دانشجويان.
 •          برنامه‌ريزي جهت اسكان دانشجويان و تنظيم ضوابط آن و همچنين تأمين و اداره خوابگاه‌هاي دانشجويي و مراقبت در مسائل انضباطي آنها
 •          انجام خدمات مربوط به ارائه كمك‌هاي مالي و وام‌هاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط
 •          انجام امور مربوط به تسويه حساب وام‌هاي صندوق رفاه دانشجويان
 •          نظارت و هماهنگي در كليه امور دانشجويي دانشكده‌ها و گروه‌هاي آموزشي
 •          نظارت بر حسن اداره سلف سرويس‌ها و خوابگاه‌هاي دانشجويي، از لحاظ كيفيت و كميت تغذيه و بهداشت محيط
 •          برنامه‌ريزي جهت به كارگيري دانشجويان در امور مختلف.
 •          برنامه‌ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالم سازي جسم و روح آنها
 •          نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمايي‌هاي لازم در زمينه‌هاي تحصيلي، شغلي و شخصي به دانشجويان
 •          انعكاس نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامات مسئول دانشگاه
 •          بررسي نيازهاي پرسنلي، تداركاتي و تجهيزاتي واحدهاي تابعه و انعكاس به مراجع ذي‌‌ريط دانشگاه و يا ساير مراجع
 •          انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه