1. نظارت برحسن اجرای امور روزانه خوابگاه‌ها
 2. نظارت براجرای قوانین و مقررات خوابگاهی
 3. تلاش برای ارتقاء توسعه کیفی و کمی خوابگاه‌ها
 4. نظارت بر نگهداری اموال و ساختمان‌های خوابگاه‌ها
 5. پذيرش و اسکان دانشجويان در خوابگاه شامل واگذاری، تحويل اموال و اتاق به دانشجو
 6. برنامه‌ريزی به منظور پذیرش و اسکان دانشجویان متقاضی در خوابگاه‌ها، اعم از پسران و دختران
 7. نظارت کمی و کیفی امور جاری خوابگاه‌ها شامل خدمات، تأسیسات، امور اداری پرسنل تحت پوشش و ارتباط و هماهنگی بر نحوه فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی مستقر در خوابگاه‌ها
 8. پیش‌بینی نیازهای خدماتی، تأسیساتی، تعمیرات و اقلام ضروری جهت تجهیز خوابگاه‌ها
 9. انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان ساکن در خوابگاه
 10. تنظیم اسناد مربوط به اجاره‌بهای دریافتی از دانشجویان به صورت ماهانه و ارائه آن به معاونت اداری و مالی
 11. تسویه حساب با دانشجویان ساکن خوابگاه و اعلام میزان بدهی آنها
 12. فراهم نمودن محیط خوابگاه به نحو مناسب و درحد توان جهت اسکان دانشجویان
 13. انتقال مشکلات خوابگاه‌ها به مسئولین امور دانشجویی جهت رفع هرچه سریعتر آنها و پیگیری تا رفع مشکل
 14. تلاش برای ایجاد و برقراری تعامل مناسب با دانشجویان و مشارکت آنان در اداره خوابگاه‌ها
 15. ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی
 16. مسئول سیستم سامانه گلستان و رفع مشکلات و نواقص سیستمی همکاران در حوزه خوابگاه و دانشجویان
 17. مسئول سیستم سامانه صندوق رفاه در حوزه خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه