صفحه اصلی > آموزشی > تقویم آموزشی دانشگاه 
* برنامه نیمسال اول 97-96

انتخاب واحد :

ورودي 93 و ماقبل یکشنبه  12 /06 /96 
ورودي  94 و 95 دوشنبه 13 /06 /96 
تمام ورودی ها سه شنبه 14 /06 /96 

شروع كلاسها : 

شنبه  25 /06 /96 

حذف و اضافه :  **

سه شنبه و  چهارشنبه 28 و 29 /06 /96 

   

اعلام لیست دانشجویان با غیبت بیش از حد مجاز :

شنبه  09 /10 /96

ارزشیابی اساتید :

شنبه 02 /10 /96  لغایت چهارشنبه 96/10/13

حذف اضطراري و تك درس : 

شنبه  02 / 10 /96

امتحان دروس عملی-آزمایشگاهی و کارگاهی : 

دوشنبه 04/ 10 /96 لغایت چهارشنبه 96/10/13
پايان كلاس ها :  چهارشنبه 13/ 10 /96
امتحانات : 

شنبه 16 / 10 /96 لغایت شنبه 96/10/30

  

 

* برنامه نیمسال دوم 97-96

انتخاب واحد :

ورودي 94 و ماقبل دوشنبه 09 /11 /96 
ورودي  95 و 96 سه شنبه  10 /11 /96 
تمام ورودی ها چهارشنبه   11 /11 /96 

شروع كلاسها : 

شنبه  14 /11 /96 

حذف و اضافه :  **

سه شنبه و  چهارشنبه 17 و 18 /11 /96 

 انتخاب واحد کار آموزی

 شنبه 12 /12 /96 لغایت سه شنبه 22 /12 /96

اعلام لیست دانشجویان با غیبت بیش از حد مجاز :

شنبه  12 /03 /97

ارزشیابی اساتید :

شنبه 29 /02 /97  لغایت پنج شنبه 97/03/16

حذف اضطراري و تك درس : 

شنبه  05 / 03 /97

امتحان دروس عملی-آزمایشگاهی و کارگاهی : 

شنبه 05/ 03 /97 لغایت یکشنبه 97/03/13
پايان كلاس ها :  چهارشنبه 16/ 03 /97
امتحانات : 

شنبه 19 / 03 /97 لغایت دوشنبه 97/04/04  

  

ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ، انصراف از تحصیل محسوب می شود.

حضور دانشجو در تمام جلسه های درس دوره های حضوری الزامی است لذا غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد جزو 3/16 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

** انجام حذف و اضافه فقط از سرور دانشگاه امکان پذیر است.

بنابراین حضور دانشجویان در روزهای حذف و اضافه در دانشگاه و مشورت با اساتید راهنما الزامی است.